Máy tính phần trăm

Là gì
% của

là bao nhiêu % của

% của cái gì?